Categorie: Scheidingstransformator V2

Scheidingstransformator V2

Bij mijn vorige scheidingstransformator had ik een gloeilamp in serie met de voedingskabel gezet om de stroom te begrenzen. Nu was er een lamp kapot gevallen tijdens het verwisselen en dacht ik er opeens aan dat die dingen binnenkort niet meer verkocht mogen worden. Daarbij kwam dat ik 140VA net iets te licht vind. Hoogtijd om een nieuwe te bouwen dus, deze keer met ingebouwde lampen zodat die niet meer kapot kunnen vallen.

Meetprint

Ik heb er deze keer voor gekozen om ook meteen een spanning en stroom meting in te bouwen. De spanningsmeting wordt gedaan door de spanning met een spanningsdeler lager te maken. Die spanning wordt dan gelijkgericht met een opamp gelijkrichter, afgevlakt met een RC filter en gaat dan in de AD converter van de pic. Bij de stroom meting wordt er spanning over een 0.1 Ohm serie weerstand gemeten. Die spanning wordt dan verstrekt, gelijkgericht, afgevlakt en ook ingelezen door de pic.

Scheidingstransformator V2 Schema Scheidingstransformator V2 print

Een foto van de meetprint:

Meetprint

 

Display

De pic stuurt op zijn beurt 6 7-segment displays aan. Om maar weinig draden naar het front paneel te moeten trekken heb ik een printje ontworpen dat met 3 draden (+2 voedingsdraden) 3 displays kan aansturen. De printjes werken op basis van 74HC595 ic’s. De ene ic stuurt de segmenten aan en de andere selecteert welk display gebruikt wordt.

Scheidingstransformator V2 Schema Scheidingstransformator V2 print

Een foto van de displayprint:

Displayprint

Displayprint

Om aan te geven of de lampen branden heb ik glasvezel gebruikt. In het frontpaneel zijn 3 gaatjes geboord waar de vezel in uitkomt, deze puntjes gaan licht geven als de lamp aangaat.

 

Voeding

Om deze 2 printen te voeden heb ik een aparte voedingsprint gemaakt. Deze levert +12V +5V en -12V. Ik heb hiervoor een transformator genomen die ik nog had liggen. Deze was echter 2*24V, om te voorkomen dat er teveel vermogen verstookt moet worden voor de displays heb ik voor de 5V gekozen voor een geschakelde spanningregelaar.

Scheidingstransformator V2 Schema Scheidingstransformator V2 print

Voeding

Algemeen schema

Zoals hierboven staat kan de stroom begrensd worden door gloeilampen in serie te zetten. Via 3 schakelaars kunnen de lampen in of uitgeschakeld worden. Met een 4 de schakelaar kunnen ze ook gewoon overbrugd worden. Om een te hoge stroom te voorkomen als de lampen overbrugd zijn en om de uitgang te schakelen heb ik een 2A automaat in serie te zetten.

Als 2 transformatoren “rug tegen rug” geschakeld worden dan verlies je spanning op de uitgang. Daarom heb ik nog een extra 60VA transformator erin gezet zodat de uitgangsspanning op + 15V of -15V gezet kan worden.

De te testen apparaten kunnen aangesloten worden via de 2 veiligheidsbussen of een stopcontact.

Kast schema

Foto:

Overzicht foto

Het frontpaneel:

Frontje

Als ik de PIC16F676 heb aangekregen kan ik beginnen met programmeren. (De 16F676 die ik had liggen blijkt niet meer te werken.)

Scheidingstransformator V2 Update

Nadat ik het dummyload project had afgemaakt, dacht ik eraan dat dit project dezelfde displays gebruikt. De code kon ik dus vrijwel compleet overnemen. Daarom heb ik dit project nu dan ook afgemaakt. De pic in dit project is uiteindelijk een 16F1825 geworden welke op 32Mhz draait.

http://image.elektronicastynus.be/58/1367676911.jpg

 

http://image.elektronicastynus.be/58/1367676912.jpg

 

De code:

'****************************************************************
'* Name  : Scheidingstransformator V2            *
'* Author : Stijn Coenen ElektronicaStynus.be         *
'* Notice : Copyright (c) 2013 Stijn Coenen (Stynus)     *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 01/05/2013                    *
'* Version : 1.3                        *
'* Notes  : This code is provided to you as is, without    *
'*     : warranty of any kind.Use at own risk!!      *
'****************************************************************
Device = 16F1825
Config1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_OFF, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
Config2 WRT_OFF, PLLEN_ON, STVREN_OFF, BORV_19, LVP_OFF
Xtal = 8
'****************************************************************  
'EN: Declarations
'NL: Declaraties
  'Displays
    Symbol Disp_klok    = LATC.5
    Symbol Spanning_Data  = LATC.4
    Symbol Spanning_Latch = LATC.3
    Symbol Stroom_Data   = LATC.2
    Symbol Stroom_Latch  = LATC.1
    
  'EN: Measurement values
  'NL: Meetwaardes
    Dim   Spanning    As Word
    Dim   Stroom     As Word   
         
    Symbol N_Samp_U    = 15     
    Dim   GemU[N_Samp_U] As Word     
    Symbol N_Samp_I    = 15     
    Dim   GemI[N_Samp_I] As Word
    
  'EN: Display values
  'NL: Display waardes 
    Dim   DispSpanning  As Byte
    Dim   DispStroom   As Byte
  
    Dim   DispArU[3]   As Byte 
    Dim   DispArI[3]   As Byte       
    
    Dim   IntCase     As Byte
    Dim   IntX      As Byte
    Dim   IntDisp     As Byte    
    
    Dim   X        As Byte
    Dim   Temp      As Byte
    
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter 
    Declare Adin_Res    10 
    Declare Adin_Tad    FRC 
    Declare Adin_Stime   250     
    
  'EN: Connections 7 segment displays on the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen 7 segment displays aan de 74HC595 op de printjes  
              'dPecgbfa
    Symbol Nul    = %01001000   '    a    '0     
    Symbol Een    = %11101011   '   #####   '1
    Symbol Twee   = %01010010   '   #  #   '2
    Symbol Drie   = %01100010   '  f # g # b  '3
    Symbol Vier   = %11100001   '   #####   '4
    Symbol Vijf   = %01100100   '   #  #   '5
    Symbol Zes    = %01000100   '  e # d # c  '6
    Symbol Zeven   = %11101010   '   #####   '7
    Symbol Acht   = %01000000            '8
    Symbol Negen   = %01100000            '9
    Symbol Uit    = %11111111            'Out
    Symbol Streep  = %11110111            'Bar
  'EN: Connections of the transistors On the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen Transistoren aan de 74HC595 op de printjes
    Symbol disp1   = %00001100 
    Symbol disp2   = %00001010 
    Symbol disp3   = %00000110       
    
  'EN: Misc
  'NL: Diverse
    Symbol TMR0IF  = INTCON.2
    
    'Tris registers 
    TRISA       = %11111111
    TRISC       = %00000000
     
    All_Digital    = true    
  
    On_Hardware_Interrupt GoTo Interrupts
'****************************************************************  
Opstarten:   
  'EN: Set clock to 64 Mhz
  'NL: klok instellen op 64 Mhz
  OSCCON = %11110010

  Clear 'ram

  'EN: Timer0 setup to drive the displays
  'NL: Timer0 instellen om de displays aan te sturen
  OPTION_REG = %00000111
  
  INTCON   = %10100000
  
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter   
  ADCON1 = %10110000
  
GoTo Main     
'****************************************************************  
Interrupts:
  Context Save
  If TMR0IF = 1 Then
    TMR0IF = 0   'Reset flag
    TMR0  = 230'  'Preloard timer

    'EN: Loading data for the display that is driven this interrupt
    'NL: Data inladen voor het display dat deze interrupt wordt aangestuurd
    DispSpanning  = DispArU[IntCase]
    DispStroom   = DispArI[IntCase]
    
    'EN: Get the transistor settings and set the decimal point
    'NL: Transistoren info uitlezen en de comma aanzetten
    Select IntCase 
      Case 0
        IntDisp = disp1    
      Case 1     
        IntDisp = disp2 
      Case 2     
        IntDisp = disp3     
        DispStroom.6  = 0 
      Case Else
        IntDisp = 255
        IntCase = 0        
    EndSelect
              
    'EN: Outputting transistors data 
    'NL: Transistor data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Spanning_Data  = IntDisp.7
      Stroom_Data   = IntDisp.7
      Disp_klok    = 1      
      IntDisp     = IntDisp * 2       
      Disp_klok    = 0
    Next  
    'EN: Outputting display data 
    'NL: Display data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Spanning_Data  = DispSpanning.7
      Stroom_Data   = DispStroom.7
      Disp_klok    = 1
      DispSpanning  = DispSpanning << 1
      DispStroom   = DispStroom << 1   
      Disp_klok    = 0
    Next        
       
    'EN: Latch data to the outputs of the 74hc595 ic's
    'NL: Data naar de uitgangen van de 74hc595 ic's latchen
    Spanning_Latch = 1
    Stroom_Latch  = 1   
    
    'EN: Set counter for next interrupt
    'NL: Teller bijtellen voor volgende interrupt
    Inc IntCase
    If IntCase > 2 Then
      IntCase = 0
    EndIf
    
    Spanning_Latch = 0
    Stroom_Latch  = 0 
  EndIf
        
  Context Restore
Return
'****************************************************************   
Main:
  While 1 = 1    
    'EN: Voltage measurement
    'NL: Spannings meting
    For X = (N_Samp_U - 1) To 1 Step -1  
      GemU[X]   = GemU[X-1]   
    Next
    Spanning    = ADIn 0
    Spanning    = Spanning /10 
    Spanning    = Spanning - 4.95 
    GemU[0]     = Spanning * 3.25'3.03
    Spanning    = 0
    For X = 0 To (N_Samp_U - 1)  
      Spanning  = Spanning + GemU[X]
    Next 
    Spanning    = Spanning / N_Samp_U
    
    'EN: Current measurement
    'NL: Stroom meting  
    For X = (N_Samp_I - 1) To 1 Step -1  
      GemI[X]   = GemI[X-1]   
    Next
    Stroom     = ADIn 1  
    Stroom     = Stroom - 55 'Offset
    
    GemI[0]     = Stroom /4.28
    Stroom     = 0
    For X = 0 To (N_Samp_I - 1)  
      Stroom   = Stroom + GemI[X]
    Next 
    Stroom     = Stroom / N_Samp_I

    'EN: Calculate value's for on the display
    'NL: Meetwaardes naar display berekenen
    For X = 0 To 2 
      Temp = Dig Spanning, X
      DispArU[X] = LRead Cijfers + Temp    
      Temp = Dig Stroom, X 
      DispArI[X] = LRead Cijfers + Temp
    Next 
    
    'EN: Delay for slower display update
    'NL: Wachten om het display niet te snel te updaten
    DelayMS 75
  Wend
'****************************************************************  
Cijfers:- 
LData Nul, Een, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen, Uit, Streep   
End

Bestanden:

Code file: Download

Hex file: Download

PCB bestanden meter print: Download