Scheidingstransformator V2 Update

Nadat ik het dummyload project had afgemaakt, dacht ik eraan dat dit project dezelfde displays gebruikt. De code kon ik dus vrijwel compleet overnemen. Daarom heb ik dit project nu dan ook afgemaakt. De pic in dit project is uiteindelijk een 16F1825 geworden welke op 32Mhz draait.

http://image.elektronicastynus.be/58/1367676911.jpg

 

http://image.elektronicastynus.be/58/1367676912.jpg

 

De code:

'****************************************************************
'* Name  : Scheidingstransformator V2            *
'* Author : Stijn Coenen ElektronicaStynus.be         *
'* Notice : Copyright (c) 2013 Stijn Coenen (Stynus)     *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 01/05/2013                    *
'* Version : 1.3                        *
'* Notes  : This code is provided to you as is, without    *
'*     : warranty of any kind.Use at own risk!!      *
'****************************************************************
Device = 16F1825
Config1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_OFF, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
Config2 WRT_OFF, PLLEN_ON, STVREN_OFF, BORV_19, LVP_OFF
Xtal = 8
'****************************************************************  
'EN: Declarations
'NL: Declaraties
  'Displays
    Symbol Disp_klok    = LATC.5
    Symbol Spanning_Data  = LATC.4
    Symbol Spanning_Latch = LATC.3
    Symbol Stroom_Data   = LATC.2
    Symbol Stroom_Latch  = LATC.1
    
  'EN: Measurement values
  'NL: Meetwaardes
    Dim   Spanning    As Word
    Dim   Stroom     As Word   
         
    Symbol N_Samp_U    = 15     
    Dim   GemU[N_Samp_U] As Word     
    Symbol N_Samp_I    = 15     
    Dim   GemI[N_Samp_I] As Word
    
  'EN: Display values
  'NL: Display waardes 
    Dim   DispSpanning  As Byte
    Dim   DispStroom   As Byte
  
    Dim   DispArU[3]   As Byte 
    Dim   DispArI[3]   As Byte       
    
    Dim   IntCase     As Byte
    Dim   IntX      As Byte
    Dim   IntDisp     As Byte    
    
    Dim   X        As Byte
    Dim   Temp      As Byte
    
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter 
    Declare Adin_Res    10 
    Declare Adin_Tad    FRC 
    Declare Adin_Stime   250     
    
  'EN: Connections 7 segment displays on the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen 7 segment displays aan de 74HC595 op de printjes  
              'dPecgbfa
    Symbol Nul    = %01001000   '    a    '0     
    Symbol Een    = %11101011   '   #####   '1
    Symbol Twee   = %01010010   '   #  #   '2
    Symbol Drie   = %01100010   '  f # g # b  '3
    Symbol Vier   = %11100001   '   #####   '4
    Symbol Vijf   = %01100100   '   #  #   '5
    Symbol Zes    = %01000100   '  e # d # c  '6
    Symbol Zeven   = %11101010   '   #####   '7
    Symbol Acht   = %01000000            '8
    Symbol Negen   = %01100000            '9
    Symbol Uit    = %11111111            'Out
    Symbol Streep  = %11110111            'Bar
  'EN: Connections of the transistors On the 74HC595 pcb's
  'NL: Aansluitingen Transistoren aan de 74HC595 op de printjes
    Symbol disp1   = %00001100 
    Symbol disp2   = %00001010 
    Symbol disp3   = %00000110       
    
  'EN: Misc
  'NL: Diverse
    Symbol TMR0IF  = INTCON.2
    
    'Tris registers 
    TRISA       = %11111111
    TRISC       = %00000000
     
    All_Digital    = true    
  
    On_Hardware_Interrupt GoTo Interrupts
'****************************************************************  
Opstarten:   
  'EN: Set clock to 64 Mhz
  'NL: klok instellen op 64 Mhz
  OSCCON = %11110010

  Clear 'ram

  'EN: Timer0 setup to drive the displays
  'NL: Timer0 instellen om de displays aan te sturen
  OPTION_REG = %00000111
  
  INTCON   = %10100000
  
  'EN: Settings AD converter
  'NL: Instellingen AD converter   
  ADCON1 = %10110000
  
GoTo Main     
'****************************************************************  
Interrupts:
  Context Save
  If TMR0IF = 1 Then
    TMR0IF = 0   'Reset flag
    TMR0  = 230'  'Preloard timer

    'EN: Loading data for the display that is driven this interrupt
    'NL: Data inladen voor het display dat deze interrupt wordt aangestuurd
    DispSpanning  = DispArU[IntCase]
    DispStroom   = DispArI[IntCase]
    
    'EN: Get the transistor settings and set the decimal point
    'NL: Transistoren info uitlezen en de comma aanzetten
    Select IntCase 
      Case 0
        IntDisp = disp1    
      Case 1     
        IntDisp = disp2 
      Case 2     
        IntDisp = disp3     
        DispStroom.6  = 0 
      Case Else
        IntDisp = 255
        IntCase = 0        
    EndSelect
              
    'EN: Outputting transistors data 
    'NL: Transistor data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Spanning_Data  = IntDisp.7
      Stroom_Data   = IntDisp.7
      Disp_klok    = 1      
      IntDisp     = IntDisp * 2       
      Disp_klok    = 0
    Next  
    'EN: Outputting display data 
    'NL: Display data inklokken
    For IntX = 0 To 7
      Spanning_Data  = DispSpanning.7
      Stroom_Data   = DispStroom.7
      Disp_klok    = 1
      DispSpanning  = DispSpanning << 1
      DispStroom   = DispStroom << 1   
      Disp_klok    = 0
    Next        
       
    'EN: Latch data to the outputs of the 74hc595 ic's
    'NL: Data naar de uitgangen van de 74hc595 ic's latchen
    Spanning_Latch = 1
    Stroom_Latch  = 1   
    
    'EN: Set counter for next interrupt
    'NL: Teller bijtellen voor volgende interrupt
    Inc IntCase
    If IntCase > 2 Then
      IntCase = 0
    EndIf
    
    Spanning_Latch = 0
    Stroom_Latch  = 0 
  EndIf
        
  Context Restore
Return
'****************************************************************   
Main:
  While 1 = 1    
    'EN: Voltage measurement
    'NL: Spannings meting
    For X = (N_Samp_U - 1) To 1 Step -1  
      GemU[X]   = GemU[X-1]   
    Next
    Spanning    = ADIn 0
    Spanning    = Spanning /10 
    Spanning    = Spanning - 4.95 
    GemU[0]     = Spanning * 3.25'3.03
    Spanning    = 0
    For X = 0 To (N_Samp_U - 1)  
      Spanning  = Spanning + GemU[X]
    Next 
    Spanning    = Spanning / N_Samp_U
    
    'EN: Current measurement
    'NL: Stroom meting  
    For X = (N_Samp_I - 1) To 1 Step -1  
      GemI[X]   = GemI[X-1]   
    Next
    Stroom     = ADIn 1  
    Stroom     = Stroom - 55 'Offset
    
    GemI[0]     = Stroom /4.28
    Stroom     = 0
    For X = 0 To (N_Samp_I - 1)  
      Stroom   = Stroom + GemI[X]
    Next 
    Stroom     = Stroom / N_Samp_I

    'EN: Calculate value's for on the display
    'NL: Meetwaardes naar display berekenen
    For X = 0 To 2 
      Temp = Dig Spanning, X
      DispArU[X] = LRead Cijfers + Temp    
      Temp = Dig Stroom, X 
      DispArI[X] = LRead Cijfers + Temp
    Next 
    
    'EN: Delay for slower display update
    'NL: Wachten om het display niet te snel te updaten
    DelayMS 75
  Wend
'****************************************************************  
Cijfers:- 
LData Nul, Een, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes, Zeven, Acht, Negen, Uit, Streep   
End

Bestanden:

Code file: Download

Hex file: Download

PCB bestanden meter print: Download

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.