'****************************************************************
'* Name  : Dev_board_demo.BAS                *
'* Author : Coenen Stijn [Stynus]               *
'* Notice : Licenced under Creative Commons          *
'*     : Attribution-Noncommercial 2.0 Belgium Licence   *
'*     : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/be/ *
'* Date  : 23/12/2008                    *
'* Version : 1.2                        *
'* Voor meer info zie:                     *
'* http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=72   *
'****************************************************************
Device 16F877A
Config WDT_Off, PWRTE_ON, HS_OSC , LVP_off
Xtal  20
All_Digital = true
'****************************************************************
'Pinnen declareren.
'Leds
  Symbol Led1   = PORTD.1 : TRISD.1 = 0
  Symbol Led2   = PORTD.0 : TRISD.0 = 0
  Symbol Led3   = PORTC.3 : TRISC.3 = 0
  Symbol Led4   = PORTC.2 : TRISC.2 = 0
  Symbol Led5   = PORTC.1 : TRISC.1 = 0
  Symbol Led6   = PORTC.0 : TRISC.0 = 0
  Symbol Led7   = PORTE.2 : TRISE.2 = 0
'Schakelaars
  Symbol Switch1 = PORTA.0 : TRISA.0 = 1
  Symbol Switch2 = PORTA.1 : TRISA.1 = 1
  Symbol Switch3 = PORTA.2 : TRISA.2 = 1
  Symbol Switch4 = PORTA.3 : TRISA.3 = 1
  Symbol Switch5 = PORTA.4 : TRISA.4 = 1
  Symbol Switch6 = PORTA.5 : TRISA.5 = 1
  Symbol Switch7 = PORTE.0 : TRISE.0 = 1
  Symbol Switch8 = PORTE.1 : TRISE.1 = 1
'7 segment displays
  Symbol DigitSel = PORTB.0 : TRISB.0 = 0
  Symbol Digita  = PORTB.7 : TRISB.7 = 0
  Symbol Digitb  = PORTB.6 : TRISB.6 = 0
  Symbol Digitc  = PORTB.5 : TRISB.5 = 0
  Symbol Digitd  = PORTB.4 : TRISB.4 = 0
  Symbol Digite  = PORTB.3 : TRISB.3 = 0
  Symbol Digitf  = PORTB.2 : TRISB.2 = 0
  Symbol Digitg  = PORTB.1 : TRISB.1 = 0
'Lcd
  Declare LCD_DTPin PORTD.4
  Declare LCD_ENPin PORTD.2
  Declare LCD_RSPin PORTD.3
  Declare LCD_Interface  4
  Declare LCD_Lines    2 
'RS232
  'Symbol TX    = PORTC.6
  'Symbol RX    = PORTC.7
  Hserial_Clear  = On     'Zorgt ervoor dat de buffer automatisch 
                 'leeg wordt gemaakt voordat er data wordt 
                 'ontvangen
  Declare Hserial_Baud  9600 'Snelheid op 9600 bits/seconde instellen
  Hserial_RCSTA  = %10010000 'Hardware seriële poort opzetten in 
                 'continue mode
  Hserial_TXSTA  = %00100000 'Verzenden via uart opzetten in assynchrone
                 'mode
  INTCON = %11000000 			 'Interrupt opzetten
  On_Interrupt   GoTo SeriIn 'Bij interrupt naar SeriIn springen 
  PIE1.5 = 1          'Interrupt voor usart opzetten
'I²C bus  
  '(Op deze aansluitingen is op het dev boardje niks aangesloten)
  Symbol SDO    = PORTC.5
  Symbol SDI    = PORTC.4
'****************************************************************  
'Variabelen declareren
  Dim  KnightTel As Byte
  Dim  knightbit As Bit
  Dim  digit1   As Byte
  Dim  digit2   As Byte
  Dim  digitval  As Byte
  Dim  digitbit  As Bit
  Dim  vertraging As Byte
  Dim  serdata  As Byte
'****************************************************************  
Clear 
GoSub SerUit  
Cls
Print At 1,1, "SchemaTheek.Net"
Print At 2,1, "16F877 ontwikkelbord"
Print $FE, 2
'****************************************************************
Main:
  If vertraging = 100 Then  'Als vertraging de waarde 100 heeft
    GoSub Knightrider    'bereikt dan de subroutine knightrider
                'uitvoeren
    vertraging = 0     'Vertraging terug op 0 zetten
  Else            'Als de waarde van 100 nog niet bereikt
    Inc vertraging     'is dan vertraging +1 doen
  EndIf   
  GoSub SwitchIn
  GoSub Dispuit
GoTo Main
'****************************************************************
SerUit:
   HSerOut ["***********************************", 13,10]
   HSerOut ["* SchemaTheek.Net         *", 13,10]
   HSerOut ["* PIC16F877A ontwikkelbordje   *", 13,10]
   HSerOut ["* Demo programma V1.2       *", 13,10]
   HSerOut ["* Laatste update: 23/12/2008   *", 13,10]
   HSerOut ["***********************************", 13,10]
   HSerOut ["Type hier uw tekst voor op het lcd:", 13,10]
Return
'****************************************************************
SeriIn:              'Interrupt routine
  HSerIn [serdata]       'ontvangen data in serdata zetten
  Print serdata         'ontvangen data op het lcd printen
  HSerOut [serdata]       'Data terug naar pc sturen ter
                 'bevestiging
Context Restore          'Data herstellen en teruggaan
'****************************************************************
Dispaanst:
  GoSub Dispuit
  GoSub Dispuit
Return
'****************************************************************
SwitchIn:  
  digit1.3 = Switch4 +1
  digit1.2 = Switch3 +1
  digit1.1 = Switch2 +1
  digit1.0 = Switch1 +1 
  digit2.3 = Switch8 +1
  digit2.2 = Switch7 +1
  digit2.1 = Switch6 +1
  digit2.0 = Switch5 +1
Return
'****************************************************************
Dispuit:         'Subroutine begin
  If digitbit = 0 Then 'Als de display selectiebit 0 is dan 
    Low DigitSel   'Het rechste display selecteren
    digitval = digit1 'De waarde die op het rechtse display moet 
             'komen in digitval zetten 
    digitbit = 1   'De digit selectie bit op 1 zetten voor het 
             'linkse display bij de volgende keer dat deze 
             'subroutine wordt aangeroepen
  Else         'Als de display selectiebit 1 is dan
    High DigitSel   'Het linkse display selecteren
    digitval = digit2 'De waarde die op het linkse display moet 
             'komen in digitval zetten 
    digitbit = 0   'De digit selectie bit op 0 zetten voor het 
             'rechtse display bij de volgende keer dat deze 
             'subroutine wordt aangeroepen
  EndIf  
  Select digitval    'De uitgangen aansturen
             'In digitval zit nu de waarde dat het display
             'moet gaan weergeven. met de case structuur wordt nu 
             'het stukje code dat bij dat getal uitgevoerd
    Case 0      'Bijvoorbeeld voor 0 wordt dit stukje uitgevoerd tot
      High Digita  'aan de volgende case
      High Digitb  'De displays zijn op de volgende manier opgebouwd:
      High Digitc  '
      High Digitd  '    a
      High Digite  '   #####
      High Digitf  '   #  # 
      Low Digitg  '  f # g # b
    Case 1      '   #####
      Low Digita  '   #  # 
      High Digitb  '  e # d # c
      High Digitc  '   #####
      Low Digitd         
      Low Digite
      Low Digitf
      Low Digitg    
    Case 2
      High Digita
      High Digitb
      Low Digitc
      High Digitd
      High Digite
      Low Digitf
      High Digitg    
    Case 3
      High Digita
      High Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      Low Digite
      Low Digitf
      High Digitg     
    Case 4
      Low Digita
      High Digitb
      High Digitc
      Low Digitd
      Low Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 5
      High Digita
      Low Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      Low Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 6
      High Digita
      Low Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 7
      High Digita
      High Digitb
      High Digitc
      Low Digitd
      Low Digite
      Low Digitf
      Low Digitg     
    Case 8
      High Digita
      High Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 9
      High Digita
      High Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      Low Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 10 'A
      High Digita
      High Digitb
      High Digitc
      Low Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 11 'B
      Low Digita
      Low Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 12 'C
      High Digita
      Low Digitb
      Low Digitc
      High Digitd
      High Digite
      High Digitf
      Low Digitg     
    Case 13 'D
      Low Digita
      High Digitb
      High Digitc
      High Digitd
      High Digite
      Low Digitf
      High Digitg     
    Case 14 'E
      High Digita
      Low Digitb
      Low Digitc
      High Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg     
    Case 15 'F
      High Digita
      Low Digitb
      Low Digitc
      Low Digitd
      High Digite
      High Digitf
      High Digitg
    Case Else
      Low Digita
      Low Digitb
      Low Digitc
      Low Digitd
      Low Digite
      Low Digitf
      High Digitg    
  EndSelect     
  DelayMS 1       '1 mS wachten met display opgelicht
  Low Digita      'Alle segmenten terug uitzetten
  Low Digitb
  Low Digitc
  Low Digitd
  Low Digite
  Low Digitf
  Low Digitg      
Return          'Terugkeren uit subroutine
'****************************************************************
Knightrider:          'Subroutine voor knightrider
  If knightbit = 0 Then    'Leds naar links verplaatsen
    Inc KnightTel      'Waarde knightrider +1 doen
    If KnightTel = 7 Then  'Als de waarde 7 is (hoek) dan 
      knightbit = 1    'knightbit op 1 zetten zodat bij de volgende 
    EndIf          'cyclus de leds de andere kant opgaan
  Else            'Leds naar rechts verplaatsen
    Dec KnightTel      'Waarde knightrider -1 doen
    If KnightTel = 1 Then  'Als de waarde 1 is (hoek) dan volgende
      knightbit = 0    'cyclus de leds de andere kant opgaan
    EndIf          'Leds naar rechts verplaatsen
  EndIf
  Select KnightTel      'De leds aansturen volgens de waarde van 
                'KnightTel
    Case 1         'Bijvoorbeeld bij de waarde 1 wordt Led1 
      High  Led1    'hoog gemaakt en de rest van de leds laag
      Low   Led2
      Low   Led3 
      Low   Led4 
      Low   Led5 
      Low   Led6  
      Low   Led7
    Case 2
      Low   Led1 
      High  Led2 
      Low   Led3 
      Low   Led4 
      Low   Led5 
      Low   Led6  
      Low   Led7
    Case 3
      Low   Led1 
      Low   Led2 
      High  Led3 
      Low   Led4 
      Low   Led5 
      Low   Led6  
      Low   Led7
    Case 4
      Low   Led1 
      Low   Led2 
      Low   Led3 
      High  Led4 
      Low   Led5 
      Low   Led6  
      Low   Led7
    Case 5
      Low   Led1 
      Low   Led2 
      Low   Led3 
      Low   Led4 
      High  Led5 
      Low   Led6  
      Low   Led7
    Case 6
      Low   Led1 
      Low   Led2 
      Low   Led3 
      Low   Led4 
      Low   Led5 
      High  Led6  
      Low   Led7
    Case 7
      Low   Led1 
      Low   Led2 
      Low   Led3 
      Low   Led4 
      Low   Led5 
      Low   Led6  
      High  Led7 
    Case Else
      High  Led1 
      High  Led2 
      High  Led3 
      High  Led4 
      High  Led5 
      High  Led6  
      High  Led7     
  EndSelect
Return             'Terugkeren naar waar de subroutine is 
                'opgeroepen
'****************************************************************  
End